Licitația organizată de Ministerul Sănătății pentru livrarea a 115 milioane de măști medicale, în contextul crizei coronavirusului, a devenit ”mega-afacerea” momentului în România. Iar acuzațiile au curs pe bandă rulantă. Controversele legate de modul în care a fost organizată această licitație și, mai ales, desemnarea firmei de imobiliare ”Naguma Medical Supply” drept câștigătoare au dus la depunerea unor contestații prin care s-a cerut blocarea licitației și, ulterior, la emiterea unui nou raport al procedurii de atribuire. 

Va presentam informații despre acest scandal uriaș în care sunt implicate Ministerul Sănătății, ”Naguma Medical Supply” (câștigătoarea licitației), BEST ACHIZIȚII SRL și UNIFARM SA (din postura de contestatoare).

După ce s-a aflat sub un adevărat asediu prelungit, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a formulat răspunsul la contestațiile depuse de BEST ACHIZIȚII SRL și UNIFARM SA, precum și la întâmpinarea trimisă de NAGUMA MEDICAL SUPPLY. Iar decizia CNSC tulbură și mai mult ”apele” în această ”mega-afacere”.

Contestația BEST ACHIZIȚII SRL: ”Anularea rezultatului procedurii de atribuire”

Prin contestația depusă, BEST ACHIZIȚII SRL a solicitat CNSC următoarele:

  • anularea rezultatului procedurii de atribuire comunicat de autoritatea contractată prin adresa 867/24.06.2020, anularea raportului procedurii, precum și a tuturor actelor anterioare și/sau ulterioare și conexe acestuia, în ceea ce priveşte declararea ca acceptabilă, conformă și câștigătoare a ofertei depuse de Naguma Medical Supply SRL;
  • obligarea autorității contractante la adoptarea măsurilor ce se impun, reevaluarea ofertei depuse de către ofertantul NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL, căreia i s-a atribuit cel mai mare punctaj și primul loc și declararea acesteia ca fiind neconformă, în temeiul art. 137 alin. (3) lit. a) și g) din HG nr. 395/2016.
  • obligarea autorității contractante la continuarea procedurii de atribuire și stabilirea clasamentului final al ofertanților, precum și la emiterea unui nou raport al procedurii de atribuire, ținând cont de declararea ca neconformă a ofertei NAGUNIA MEDICAL SUPPLY SRL;
  • suspendarea procedurii și a semnării acordului-cadru până la soluționarea pe fond a contestației, în conformitate cu prevederile 22 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

”Rezultatul procedurii prin atribuirea celui mai mare punctaj și plasarea pe primul loc a ofertei NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL, deși aceasta ar fi trebuit declarată neconformă. Astfel, susține că oferta depusă de NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL nu satisface in mod corespunzător cerințele minime obligatorii din caietul de sarcini.

”Cantitatea declaratá și asumată de ofertantul NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL prin oferta financiară, 115.000.000 bucăți măști, nu a fost asumată şi de producătorii ofertați și nu este in concordanță cu declarațiile acestora, producătorii chinezi exprimându-și capacitatea de a produce maximum 67.000.000 bucăți măști pe săptămână, respectiv o cantitate sub limita cantității maxime ofertate conform ofertei finale, in termenul de 7 zile asumat”, s-a menționat în contestația depusă de BEST ACHIZIȚII SRL.

CNSC: ”Motivarea” BEST ACHIZIȚII SRL este ”bazată pe presupuneri”

După analizarea argumentelor aduse de BEST ACHIZIȚII SRL, Consiliul Național de Soluționare a Contestaților consideră că este virba despre afirmații ”generale” și bazate pe ”presupuneri”.

”Cum s-a arătat anterior, motivarea BEST ACHIZIȚII SRL are un caracter general, cu luarea în considerare a unor aspecte neavute în vedere de NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL, fiind bazată pe presupuneri, or, cea care trebuia să demonstreze faptul că termenul de 7 zile este nerealist era contestatoarea, însă cu referiri concrete la modul de organizare ale transportului și livrării produselor de către intervenientă, nu la unul general”, se precizează în decizia CNSC.

”Fiecare operator economic are propria sa organizare și propriile sale condiții de achiziționare de la producători, aspecte rezultate și din cuprinsul intervenției, dar care nu au fost aduse în discuție de BEST ACHIZIȚII SRL în susținerea afirmațiilor sale vizavi de termenul de livrare ofertat de intervenientă”.

Extras din decizia CNSC

Contestația UNIFARM SA: ”Suspendarea procedurii și a semnării acordului-cadru”

Prin răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 9692/19.06.2020, UNIFARM SA precizează că a transmis fotocopii ale etichetelor pentru producătorul SHENZHEN XIANDA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD, precum și fișa tehnică a produsului unde se regăsește biocompatibilitatea și declarația producătorului privind biocompatibilitatea.

  • În urma comunicării rezultatului procedurii nr. 867/24.06.2020, oferta depusă de CN UNIFARM SA a fost respinsă integral, fiind declarată neconformă, în temeiul art. 137 alin. (3) lit. a) din HG nr. 395/2016, deoarece nu au fost prezentate documente de testare a biocompatibilității pentru producătorul SHENZHEN XIANDA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD.
  • UNIFARM SA consideră neîntemeiată și abuzivă decizia autorității contractante, având în vedere faptul că procedura de achiziție a fost inițiată pentru o cantitate minimă de 90.000.000 măști, respectiv cantitatea maximă de 115.000.000 măști, iar restul cantității ofertate (95.000.000 măști} îndeplinește toate condițiile solicitate prin caietul de sarcini aferent procedurii.
  • UNIFARM SA consideră că oferta sa trebuia declarată neconformă parțial, doar cu privire la măștile produse de SHENZHEN XIANDA INFORNIATION TECHNOLOGY CO LTD, și nu cu privire la întreaga cantitate, având in vedere că restul de 95 milioane de măști respectă toate condițiile impuse, inclusiv condiția legată de cantitatea minimă ofertată.

Atât Ministerul Sănătății, cât și ”Naguma Medical Supply” au adus în fața CNSC propriile argumente, contestând – practic – contestațiile depuse de BEST ACHIZIȚII SRL și UNIFARM SA. În urma analizei efectuate, CNSC a constatat că… nu au existat încălcări ale legislației în vigoare.

CNSC: ”Oferta NAGUMA nu poate fi respinsă”

CNSC consideră, de la bun început, că oferta ”Naguma” nu poate fi respinsă, așa cum susțin contestatorii, atâta vreme cât ”există posibilitatea de a se livra cantitatea maximă de măști în termenul de 7 zile ofertat”.

”Pentru faptul că cei 3 producătorii declarați de NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL s-au angajat la producerea unei cantități mai mici decât cea minimă, respectiv de 67.000.000 buc. măști față de 90.000.000 buc. măști, nu înseamnă că această ofertă ar trebui respinsă, astfel cum susține societatea contestatoare, câtă vreme există posibilitatea de a se livra cantitatea maximă de măști în termenul de 7 zile ofertat”. 

”Față de acest aspect, prin cererea de intervenție, autoarea acesteia a adus următoarele precizări: ”… termenul de 7 zile nu începe să curgă de la data la care a fost anunțat de către autoritatea publică rezultatul final al procedurii (24.06.2020), având în vedere că de la respectiva dată mai trebuie calculat un termen de aşteptare de 11 zile, conform prevederilor legale aplicabile, un termen de 1-2 zile pentru semnarea contractului subsecvent, un termen de 5 zile lucrătoare, adică 7 zile calendaristice, pentru depunerea garanției de bună execuție a contractului, rezultând astfel un termen inițial  aproximativ  pentru  livrarea  primului tot de măști de 21 de zile și un termen final de 26 de zile”

Extras din decizia CNSC

”Naguma Medical Supply” a contraatacat la CNSC și a transmis că avea și are termen suficient la dispoziție pentru producția și livrarea măștilor medicale în România.

”Astfel, termenul de 7 zile menționat în oferta subscrisei începe deci să curgă după implinirea termenelor menționate anterior, ceea ce înseamnă că subscrisa avem un termen suficient la dispoziție pentru producție și livrare chiar și în condițiile în care produsele nu ar fi fost în stocul producătorilor. Practic, termenul indicat .. prin ofertă a fost unul gândit și calculat în așa fel încât producătorii să aibă timpul necesar să producă și să livreze, iar subscrisa să importe și să distribuie pe teritoriul României intreaga cantitate de produse care face obiectul procedurii de achiziție publică.

Mai mult decât atât, menționăm că subscrisa a achitat deja un avans de 2.535.000 dolari către producătorii chinezi pentru acumularea unui stoc de 25 milioane de mdști în vederea livrării în termen a celor 115 milioane”, precizează CNSC.

”În ceea ce privește cererea de intervenție formulată de NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL, văzând că aceasta are calitate și capacitate procesuală și a dovedit un interes legitim propriu în pricină prin promovarea cererii, oferta sa având cel mai mare punctaj dintre ofertele declarate admisibile, astfel cum rezultă din raportul procedurii nr. 1563/23.06.2020, în conformitate cu art. 64 Cod procedură civilă, Consiliul o încuviințează în principiu ca cerere de intervenție accesorie în interesul autorității contractante”

Extras din decizia CNSC

CNSC: ”Legislația publică nu a fost încălcată”

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a ajuns la concluzia că licitația organizată de Ministerul Sănătății pentru cele 115 milioane de măști medicale nu a încălcat ”legislația în materia, achizițiilor publice, motiv pentru care contestațiile depuse de BEST ACHIZIȚII SRL și UNIFARM SA vor fi respinse.

”În considerarea celor reținute, neputându-se constata încălcări ale legislației în materia achizițiilor publice, la stabilirea admisibilității ofertei NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL, raportat la argumentele aduse de contestatoare, Consiliul va respinge, ca nefondată, contestația formulată de BEST ACHIZIȚII SRL, în contradictoriu cu MINISTERUL SANATAȚII. Pe cale de consecință, criticile fiind considerate nefondate, Consiliul va admite cererea de intervenție formulată de NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL”, se precizează în Decizia CNSC.

Trecând la soluționarea contestației CN UNIFARM SA, se reține că, întrucât nu a fost prezentată dovada constituirii cauțiunii, Consiliul i-a solicitat prin adresa nr. 27018/1325/C9/07.07.2020, dovada acestei constituiri, având în vedere prevederile art. 611 alin. (1) lit. c),  coroborat cu alin. (2) din Legea nr. 101/2016. Până la data pronunțării deciziei, contestatoarea CN UNIFARM SA nu a dat curs acestei solicitări, cu toate că i-a fost transmisă în data de 07.07.2020, la numărul de fax 021.3 19.2889, precizat în antetul contestației. Consiliul a depus toate diligențele, solicitând expres contestatoarei depunerea cauțiunii, însă aceasta nu s-a conformat cerinței.

Extras din decizia CNSC

”Pentru aceste motive, în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar, CONSILIUL DECIDE…”

În finalul Deciziei, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor respinge contestațiile formulate de BEST ACHIZIȚII SRL și UNIFARM SA, considerând că acestea sunt… nefondate. Totodată, admite cererea de intervenție formulată de ”Naguma Medical Supply”. Firmele care au contestat această licitație pot depune o plângere în termen de 10 zile.

 ”În temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016  privind  remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru considerentele evocate in motivarea prezentei, respinge, ca nefondată, contestația depusă de BEST ACHIZIȚII SRL, în contradictoriu cu MINISTERUL SANATAȚII.

În temeiul art. 611 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, respinge contestația formulată de CN UNIFARM SA, în contradictoriu cu MINISTERUL SĂNĂTĂȚII. În conformitate cu art. 64 Cod procedura civilă, încuviințează în principiu cererea de intervenție formulată de NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL și o admite.

Împotriva deciziei se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate, conform art. 29 din Legea nr. 101/2016”, se menționează la finalul deciziei CNSC.